MEDICĪNISKĀ REHABILITĀCIJA
MEDICĪNISKĀ REHABILITĀCIJA
SPORTS, FITNESS
SPORTS, FITNESS
SKAISTUMKOPŠANA, SPA
SKAISTUMKOPŠANA, SPA
ĶIRURĢIJA
ĶIRURĢIJA
STOMATOLOĢIJA
STOMATOLOĢIJA
ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
ATBALSTS CEĻOTĀJAM
ATBALSTS CEĻOTĀJAM
Atpakaļ

Paziņojums par lēmumu. Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumam „Tirgus izpēte par ārvalstu tirgiem”

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumam
„Tirgus izpēte par ārvalstu tirgiem” ID Nr. LKA 2017/25 ERAF
Projektam Nr.3.2.1.1/16/A/010 “Latvijas veselības tūrisma klasteris”

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.k. Iesniedzēja nosaukums Piedāvātā  līgumcena EUR, bez PVN
1.  SIA “Dynamic University” 13 273,00
2.  SIA “Oxford Research Baltics” 32 600,00
3.  Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts 7600,00
4.  Rīgas Tehniskā Universitāte 12396,70
5.  SIA “CIVITTA Latvija” 28 394,00
2.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA “Kurzemes Biznesa Inkubators” piedāvājums tika noraidīts, jo piedāvājums neatbilst nolikuma 2.1.5. punktam, t.i.  Pretendents nenodrošina pietiekamu skaitu kvalificēta personāla (ne mazāk kā 3(trīs eksperti, t.sk. projekta vadītājs), lai sasniegtu pakalpojuma mērķi un rezultātu,  un līdz ar to neatbilst 2.2.1. punktam par vairāku tirgus izpētes speciālistu prasībām. Pretendents piedāvāja vienu projekta vadītāju un vienu tirgus izpētes speciālistu.
3.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums, kas ir ar viszemāko cenu un kas pilnībā  nolikumā atbilst izvirzītajām prasībām.
4.Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums
piedāvājuma izvēlei:  Piedāvājums, kas atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu,  un attiecībā uz kuriem nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā  daļā  minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:
Nr. Uzvarētājs Līgumcena EUR, Bez PVN
1.  Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts 7600,00
5.Lēmuma pieņemšanas datums: 4.12.2017.
6. Cita informācija:
Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.