Paziņojums par lēmumu | Health Travel Latvia
email-icon info@healthtravellatvia.lv phone-icon +371 29214868
LATVIJAS VESELĪBAS TŪRISMA KLASTERIS
lv

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumam

Reklāmas kampaņas ārvalstīs – Krievijā un Ukrainā. Projekta aktivitāte: “Vietējās un ārvalstu sabiedrības informēšanas pasākumi – reklāmas kampaņa ārvalstīs”” ID Nr. LKA 2019/09 ERAF

 

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

Iesniedzēja nosaukums

Piedāvātā  līgumcena EUR, bez PVN

  1.  

SIA “Nords Porter Novelli”

19 960,00

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Piedāvājums, kas ir saimnieciski visizdevīgākais un kas pilnībā  nolikumā atbilst izvirzītajām prasībām.

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

Par uzvarētāju iepirkuma komisija atzīst vienīgo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais, un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no PIL 9. panta astotajā  daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

Nr.

Uzvarētājs

Līgumcena EUR, Bez PVN

  1.  

SIA “Nords Porter Novelli”           

19 960,00

 

5. Lēmuma pieņemšanas datums: 26.04.2019.

6. Cita informācija

6.1. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Jurmala city council
Jomas Street 1/5,
Jurmala, LV - 2015
Phone.: +371 67147905
Fax: +371 67147901
e-mail: guntau@jpd.gov.lv

Executive director Gunta Ušpele
guntau@jpd.gov.lvRegistration details:
VAT Nr. LV40008131781
Bank: A/S Swedbank
SWIFT code: HABALV22
Bank Account: LV33HABA0551023531429

 

JAUTĀJUMS?

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.